ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนและขยายเขตประปา จำนวน ๖ โครงการ  
 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านถิ่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง และโครงการขยายเขตประปา จำนวน ๖ โครงการ
รายละเอียดตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องสอบราคาโครงการ   ดังต่อไปนี้
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถิ่น  จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑ ถึง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙  ราคากลาง  ๒๐๙,๐๐๐.- บาท
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมานิต สวนสง่า หมู่ที่ ๕    ราคากลาง  ๑๔๘,๑๐๐.- บาท
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจำรัส จากภัย หมู่ที่ ๗      ราคากลาง  ๑๑๑,๐๐๐.- บาท
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายวินัย สมันจิตร หมู่ที่ ๖ ราคากลาง ๓๑๔,๑๐๐.- บาท

สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถิ่น  จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณข้างประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านถิ่น   ราคากลาง  ๑๓๕,๖๐๐.- บาท

สอบราคาโครงการขยายเขตประปา  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถิ่น  จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการขยายเขตประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๘     ราคากลาง  ๔๐๑,๐๐๐.- บาท

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.แบบรูปรายการละเอียด
๒.แบบใบเสนอราคา
๓.แบบสัญญาจ้าง
๔.แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)

หลักฐานการเสนอราคา (ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเอกสารสอบราคา)ดังนี้
๑.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๓)
๔.บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
๕.บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านถิ่น

กำหนดยื่นซองสอบราคา
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
โดยยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่)
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ และยื่นซองสอบราคา ณ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น
ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่)  ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ ๒๐๐.- บาท
ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔ ๖๔๕๐๔๗ ต่อ (กองคลัง) ๑๕ ในวันและเวลาราชการ
ทางเว็บไซต์ http://www.banthin.go.th/home.php

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๔
     นายภาสกร  หม้อกรอง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2554 เวลา 09.40 น. โดย คุณ กฤษกร ขยันการ

ผู้เข้าชม 1556 ท่าน

คสล. ซ.๒๐ ม.๑ ถึง ซ. ๑๐ ม. ๙
คสล. ซ. บ้านนายมานิต สวนสง่า ม.๕
คสล. ซ.บ้านนายจำรัส จากภัย ม.๗
คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซ.บ้านายวินัย สมันจิตร ม.๖
อาคารเอนกประสงค์ ข้างประปา ม.๕
ขยายเขตประปา บริเวณ ม.๘
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,498,431 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553