เรียนป.โท สิทธิพิเศษ
 

                    ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนภาคเหนือ

หลักสูตรที่เปิดสอน    
ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
- กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร (มีวิชาบัญชี ๑๘ หน่วยกิต)     - กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป    
- กลุ่มวิชาการจัดการงานก่อสร้าง   - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ -  กลุ่มวิชาการการเงินการธนาคาร
- กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว - กลุ่มวิชาตลาดและธุรกิจเครือข่าย

๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(M.P.A.)      สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ

ระยะเวลาการศึกษา ๑.๕-๒.๐  ปี (ขึ้นอยู่กับแผนและผลการเรียน)

อัตราค่าลงทะเบียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒๐,๐๐๐ บาท   แบ่งจ่าย 10 งวด  

สิทธิพิเศษ   ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ  ระหว่างเดินทางไปเรียนที่ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”
      รถรับส่ง ระหว่างสนามบิน –   วิทยาลัยเทคโนโ ลยีสยาม – ที่พัก
      ที่พักฟรี ระหว่างเดินทางไปเรียนที่ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”

ระยะเวลาในการสมัครเรียนและลงทะเบียน   บัดนี้ เป็นต้นไป
กำหนดเปิดเรียน    
หลักฐานการสมัครเรียน
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว   จำนวน   ๓   รูป
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   ๓ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ
- ใบรับรองผลการศึกษา(transcript)   จำนวน   ๓ ฉบับ
-สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) จำนวน   ๓ ฉบับ
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน   ๓ ฉบับ


สอบถามรายละเ * * * ยดหรือสมัคร ได้ที่     โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
ห้อง ๙๙๑๓ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 0๘๔-๙๘๕๙๙๙๖      


เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 21 ธ.ค. 2558 เวลา 12.39 น. [ IP : 223.206.11.115 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,498,432 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553