หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ _ตั้งใหม่_ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
คู่มือประชาชนการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
คู่มือสำหรับประชาชน: การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
คู่มือสำหรับประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 
  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,964,997 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553