หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บ้านถิ่นไทลื้อ ลือชื่อของเก่า
ที่สักการะของเรา เจ้าคุณโอภาส
พระธาตุถิ่นแถนค้าขายทั่วแดน
สุขแสนทั่วหน้าประชารวมใจ
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
พันตำรวจโท ธงชัย เนื่องพืช
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น
โทร. 081-7647945
1
2
3
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
เครื่องเงินและของเก่า
บ้านไม้เรือนเก่า(บ้านน๊อคดาวน์)
 
เสาใจบ้าน
วังปลาบ้านโป่งศรี
 
 
 
 
 
  1. สภาพสังคม
  ราษฎรชาวไทลื้อบ้านถิ่น ดั้งเดิมนั้นสันนิษฐานว่าได้อพยพมาจากบ้านถิ่น ในแคว้นสิบสองปันนาซึ่งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบันบ้านถิ่น จึงเป็นบ้านของคนไทลื้อที่มีภาษาพูดอันไพเราะ เป็นตัวของตัวเอง มีเครื่องแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีคนนำไปเลียน แบบ มีลีลาการฟ้อนรำ มีฝีมือทางด้านหัตถกรรมทอผ้า และการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่สวยงาม นี่คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ของชาวไทลื้อ
  คนไทลื้อมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตคล้ายกันจะอาศัยอยู่เป็นบ้านเป็นเมืองใกล้เคียงกันตั้งแต่มณฑลยู นนานของจีนมาจนถึงรัฐฉาน ของพม่าในปัจจุบัน) การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ และการถูกกวาดต้อนที่เกิดขึ้นกับผู้คนจากสิบสองปันนาเป็นจำนวนมากมีจำนวน เป็นหมื่น และบ่อยครั้ง ในสมัยนั้น ได้พบอุปสรรคในการเดินทางหลายอย่าง ต้องเดินทางผ่านป่าเขา และแม่น้ำตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางจึงเป็นไปโดยความลำบาก และต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนาน จึงสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการแอบลักลอบหนีในระหว่าง การเดินทาง เป็นสาเหตุให้คนที่ถูกต้อนมาบางส่วนได้หยุดตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเส้นทางการอพยพ ซึ่งบ้านถิ่นถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ ชาวไทลื้อบ้านถิ่นแอบหนีการกวาดต้อนมาหยุดตั้งถิ่นฐาน จากประวัติวัดทั่วประเทศบันทึกไว้ว่า วัดถิ่นในตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2332 จากเดิมที่มีกันไม่กี่ครอบครัวก็เริ่มขยายออกเป็นจำนวนครัวเรือนที่มากขึ้นตามลำดับ กลายเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน ขึ้นมาพร้อมทั้งเรียกตัวเองว่าเป็นคนบ้านถิ่น ตามสถานที่ที่เคยอยู่ที่เมืองเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของ พ่อกำนันแก้ว ธรรมสรางกูร ที่บอกว่า ชาวไทลื้อบ้านถิ่น ดั้งเดิมเป็นชาวลื้อ แคว้นสิบสองปันนา จะอพยพมากันเท่าไร? เมื่อใด? ด้วยเหตุใด? นั้นไม่ทราบ คนสมัยก่อนนั้นคงจะรบรากันแล้วกวาดต้อนเชลยศึกมาเป็นข้ารับใช้ ในบ้านเมือง ของตนเองก็ได้ พ่อแก้วบอกว่า ได้ฟังมาจาก พ่อกำนันตาล ธุรกิจ พ่อผู้ใหญ่จันดี ถิ่นสอน และพ่ออาจารย์มี ธุรกิจ เล่าให้ฟังว่า คราวที่ถูกเกณฑ์ไปรบเชียงตุงในสงครามอินโดจีน ได้ไป พักอาศัยอยู่ในเมืองยองมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งชื่อว่า “บ้านถิน” ไม่มีไม้เอกบ้านถินนั้นเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เหมือนกันกับบ้านถิ่น ของเรา ในสมัยก่อนที่ผู้หญิงนุ่งซิ่นแหล้ (หัวซิ่นสีขาว) มีผ้าขาวโพกหัว ผู้ชายนุ่งผ้าต้อย บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็มี “แป้นต้อง” อยู่ท่ามกลาง ระหว่าง เป็นเขตหวงห้ามของการถือผีบ้านผีเรือนในเรือนที่อยู่ของตน พ่ออาจารย์มี ยังเอาติดตามมาอยู่ด้วยคนหนึ่ง ชื่อ ไอ้แปง ภาษาพูด ของเขาเป็นแบบดั้งเดิม เช่น คนบ้านถิ่น เรียก “วัว” ว่า “โง” แต่ไอ้แปงเรียกเพี้ยนว่า “โง่”
  จากคำบอกเล่า ของ พ่ออาจารย์สะอาด ถิ่นทิพย์ ได้บันทึกไว้ว่า คนยองบ้านถิ่นได้อพยพมาจากเมืองลำพูน ป่าซาง (เผ่าลื้อเมืองยอง) ในสมัยที่เกิดมีข้าศึกรุกรานเมืองเชียงใหม่ และเมืองลำพูนเป็นเมืองอยู่ในอาณาเขตเดียวกับเชียงใหม่จึงถูกรุกรานไปด้วย ชนเผ่าลื้อยองเป็น ชนที่รักความสงบ ไม่ชอบมีเรื่องราวยุ่งกับใคร จึงเกิดมีคนในเผ่าบางส่วนประมาณ 30 - 50 คน ได้รวมกันอพยพหนีการรุกรานมาทางเมือง โกศัย(แพร่) มาพบสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณบ้านถิ่นปัจจุบันจึงตั้งรกรากประกอบอาชีพ ทำมาหากิน อยู่อย่างสงบ จนมีประชากรมากขึ้นตามลำดับ
   
     
  2. การศึกษา
  เทศบาลตำบลบ้านถิ่น มีสถานศึกษาอยู่ 6 แห่ง ดังนี้
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่น หมู่ที่ 1
  2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดถิ่นนอก) หมู่ที่ 2
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งศรี หมู่ที่ 6
  4. โรงเรียนบ้านโป่งศรี หมู่ที่ 10
  5. โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) หมู่ที่ 1
  6. โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หมู่ที่ 11
     
  3. การศาสนาและวัฒนธรรม
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านถิ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เทศบาลตำบลบ้านถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัน สำคัญทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ประเพณีที่สำคัญ เช่นประเพณีสรงน้ำพระบูรพาจารย์ งานนมัสการพระบรมธาตุ ถิ่นแถนหลวง โดย มีวัดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
  1. วัดถิ่นใน หมู่ที่ 1
  2. วัดถิ่นนอก หมู่ที่ 2
  3. วัดโป่งศรี หมู่ที่ 6
  4. วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง หมู่ที่ 3
     
  4. การสาธารณสุข
  - สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลบ้านถิ่น
  - อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราด ร้อยละ 100
     
  5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - ป้อมตำรวจ /ตู้แดงสายตรวจตำรวจ
  - สมาชิกตำรวจบ้าน
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047 โทรสาร : 054-645-047
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม 8,370,907 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10