หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บ้านถิ่นไทลื้อ ลือชื่อของเก่า
พระธาตุถิ่นแถนค้าขายทั่วแดน
สุขแสนทั่วหน้าประชารวมใจ
ที่สักการะของเรา เจ้าคุณโอภาส
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
เครื่องเงินและของเก่า
พรสุดาเครื่องเงิน
 
สมาคมใตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาแพร่
บ้านใตลื้อจำลอง
 
 
 
 
 
  1. สภาพสังคม
  ราษฎรชาวไทลื้อบ้านถิ่น ดั้งเดิมนั้นสันนิษฐานว่าได้อพยพมาจากบ้านถิ่น ในแคว้นสิบสองปันนาซึ่งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบันบ้านถิ่น จึงเป็นบ้านของคนไทลื้อที่มีภาษาพูดอันไพเราะ เป็นตัวของตัวเอง มีเครื่องแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีคนนำไปเลียน แบบ มีลีลาการฟ้อนรำ มีฝีมือทางด้านหัตถกรรมทอผ้า และการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่สวยงาม นี่คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ของชาวไทลื้อ
  คนไทลื้อมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตคล้ายกันจะอาศัยอยู่เป็นบ้านเป็นเมืองใกล้เคียงกันตั้งแต่มณฑลยู นนานของจีนมาจนถึงรัฐฉาน ของพม่าในปัจจุบัน) การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ และการถูกกวาดต้อนที่เกิดขึ้นกับผู้คนจากสิบสองปันนาเป็นจำนวนมากมีจำนวน เป็นหมื่น และบ่อยครั้ง ในสมัยนั้น ได้พบอุปสรรคในการเดินทางหลายอย่าง ต้องเดินทางผ่านป่าเขา และแม่น้ำตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางจึงเป็นไปโดยความลำบาก และต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนาน จึงสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการแอบลักลอบหนีในระหว่าง การเดินทาง เป็นสาเหตุให้คนที่ถูกต้อนมาบางส่วนได้หยุดตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเส้นทางการอพยพ ซึ่งบ้านถิ่นถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ ชาวไทลื้อบ้านถิ่นแอบหนีการกวาดต้อนมาหยุดตั้งถิ่นฐาน จากประวัติวัดทั่วประเทศบันทึกไว้ว่า วัดถิ่นในตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2332 จากเดิมที่มีกันไม่กี่ครอบครัวก็เริ่มขยายออกเป็นจำนวนครัวเรือนที่มากขึ้นตามลำดับ กลายเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน ขึ้นมาพร้อมทั้งเรียกตัวเองว่าเป็นคนบ้านถิ่น ตามสถานที่ที่เคยอยู่ที่เมืองเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของ พ่อกำนันแก้ว ธรรมสรางกูร ที่บอกว่า ชาวไทลื้อบ้านถิ่น ดั้งเดิมเป็นชาวลื้อ แคว้นสิบสองปันนา จะอพยพมากันเท่าไร? เมื่อใด? ด้วยเหตุใด? นั้นไม่ทราบ คนสมัยก่อนนั้นคงจะรบรากันแล้วกวาดต้อนเชลยศึกมาเป็นข้ารับใช้ ในบ้านเมือง ของตนเองก็ได้ พ่อแก้วบอกว่า ได้ฟังมาจาก พ่อกำนันตาล ธุรกิจ พ่อผู้ใหญ่จันดี ถิ่นสอน และพ่ออาจารย์มี ธุรกิจ เล่าให้ฟังว่า คราวที่ถูกเกณฑ์ไปรบเชียงตุงในสงครามอินโดจีน ได้ไป พักอาศัยอยู่ในเมืองยองมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งชื่อว่า “บ้านถิน” ไม่มีไม้เอกบ้านถินนั้นเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เหมือนกันกับบ้านถิ่น ของเรา ในสมัยก่อนที่ผู้หญิงนุ่งซิ่นแหล้ (หัวซิ่นสีขาว) มีผ้าขาวโพกหัว ผู้ชายนุ่งผ้าต้อย บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็มี “แป้นต้อง” อยู่ท่ามกลาง ระหว่าง เป็นเขตหวงห้ามของการถือผีบ้านผีเรือนในเรือนที่อยู่ของตน พ่ออาจารย์มี ยังเอาติดตามมาอยู่ด้วยคนหนึ่ง ชื่อ ไอ้แปง ภาษาพูด ของเขาเป็นแบบดั้งเดิม เช่น คนบ้านถิ่น เรียก “วัว” ว่า “โง” แต่ไอ้แปงเรียกเพี้ยนว่า “โง่”
  จากคำบอกเล่า ของ พ่ออาจารย์สะอาด ถิ่นทิพย์ ได้บันทึกไว้ว่า คนยองบ้านถิ่นได้อพยพมาจากเมืองลำพูน ป่าซาง (เผ่าลื้อเมืองยอง) ในสมัยที่เกิดมีข้าศึกรุกรานเมืองเชียงใหม่ และเมืองลำพูนเป็นเมืองอยู่ในอาณาเขตเดียวกับเชียงใหม่จึงถูกรุกรานไปด้วย ชนเผ่าลื้อยองเป็น ชนที่รักความสงบ ไม่ชอบมีเรื่องราวยุ่งกับใคร จึงเกิดมีคนในเผ่าบางส่วนประมาณ 30 - 50 คน ได้รวมกันอพยพหนีการรุกรานมาทางเมือง โกศัย(แพร่) มาพบสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณบ้านถิ่นปัจจุบันจึงตั้งรกรากประกอบอาชีพ ทำมาหากิน อยู่อย่างสงบ จนมีประชากรมากขึ้นตามลำดับ
   
     
  2. การศึกษา
  เทศบาลตำบลบ้านถิ่น มีสถานศึกษาอยู่ 6 แห่ง ดังนี้
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่น หมู่ที่ 1
  2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดถิ่นนอก) หมู่ที่ 2
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งศรี หมู่ที่ 6
  4. โรงเรียนบ้านโป่งศรี หมู่ที่ 10
  5. โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) หมู่ที่ 1
  6. โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หมู่ที่ 11
     
  3. การศาสนาและวัฒนธรรม
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านถิ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เทศบาลตำบลบ้านถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัน สำคัญทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ประเพณีที่สำคัญ เช่นประเพณีสรงน้ำพระบูรพาจารย์ งานนมัสการพระบรมธาตุ ถิ่นแถนหลวง โดย มีวัดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
  1. วัดถิ่นใน หมู่ที่ 1
  2. วัดถิ่นนอก หมู่ที่ 2
  3. วัดโป่งศรี หมู่ที่ 6
  4. วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง หมู่ที่ 3
     
  4. การสาธารณสุข
  - สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลบ้านถิ่น
  - อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราด ร้อยละ 100
     
  5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - ป้อมตำรวจ /ตู้แดงสายตรวจตำรวจ
  - สมาชิกตำรวจบ้าน
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047 โทรสาร : 054-645-047
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม 3,975,513 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10