หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บ้านถิ่นไทลื้อ ลือชื่อของเก่า
พระธาตุถิ่นแถนค้าขายทั่วแดน
สุขแสนทั่วหน้าประชารวมใจ
ที่สักการะของเรา เจ้าคุณโอภาส
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
 
สมาคมใตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาแพร่
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-645-047
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
    1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม
    2. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    3. พัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง
    4. การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมน้ำ
    5. พัฒนาระบบจราจร
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและสังคม
    แนวทางการพัฒนา
    1. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัย
    2. ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ , ผู้ติดเชื้อเอดส์ , คนพิการ , เยาวชน , สตรี , ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
    3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาสังคม
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีรายได้ และพัฒนาอาชีพ
    แนวทางการพัฒนา
    1. ส่งเสริมการมีรายได้และพัฒนาอาชีพ
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา
    1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
    2. ลดปัญหามลภาวะ
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและเทคโนโลยี
    แนวทางการพัฒนา
    1. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
    2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
    3. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    แนวทางการพัฒนา
    1. ทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
       
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการ โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
    แนวทางการพัฒนา
    1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
    2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชนและการมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
    3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    4. พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047 โทรสาร : 054-645-047
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม 2,472,063 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10