หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บ้านถิ่นไทลื้อ ลือชื่อของเก่า
พระธาตุถิ่นแถนค้าขายทั่วแดน
สุขแสนทั่วหน้าประชารวมใจ
ที่สักการะของเรา เจ้าคุณโอภาส
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
 
สมาคมใตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาแพร่
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-645-047
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
    1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม
    2. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    3. พัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง
    4. การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมน้ำ